กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.226.244.70
คุณเข้าชมลำดับที่ 497,325
  หน้าหลัก    หนังสือเวียนย้อนหลัง 
หนังสือเวียนย้อนหลัง
 
  เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง     2558-06-16
  เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘     2558-06-15
  เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ พื้นที่รับผิดชอบส     2558-06-10
  เรื่อง ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี     2558-06-10
  เรื่อง การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘     2558-06-10
  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาวัสดุโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electr     2558-06-02
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรับแจ้งการครอบครองช้างแอฟริกา ซากของช้างแอฟริกา ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากช้างแอฟริ     2558-06-02
  เรื่อง แนวทางวิธีปฏิบัติตามแนวทางพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)      2558-06-02
  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ     2558-06-02
  เรื่อง มาตรการเร่งรัดการดำเนินการ การก่อหนี้ผูกผันและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘     2558-06-02
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ไม้ราชพฤกษ์จัดทำเสาหลักเมืองนราธิวาส     2558-06-02
  เรื่อง การรวบรวมข้อมูลเพื่อฟ้องคดีแพ่ง กรณีผู้กระทำความผิดเสียชีวิต     2558-06-02
  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ     2558-06-02
  เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่วย     2558-05-29
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการขอรับเงินทดแทนสำหรับพนักงานราชการที่ประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหาย      2558-05-29
  เรื่อง การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กร     2558-05-29
  เรื่อง แนวทางการเสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี     2558-05-29
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - Market) และด้     2558-05-27
  เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีิเศษ     2558-05-25
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     2558-05-25
  เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘     2558-05-19
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการจ้างบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที     2558-05-19
  เรื่อง แจ้งผลคะแนนการประเมิณผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน ของระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ     2558-05-12
  เรื่อง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานราชการภายในกรอบอัตรากำลังที่ คพร.อนุมัติ รอบ ๓     2558-05-12
  เรื่อง ข่าวเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักบริหารพื้นที่อนรักษ์ที่      2558-05-01
  เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ พื้นที่รับผิดชอบข     2558-04-30
  เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕     2558-04-30
  เรื่อง การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ     2558-04-20
  เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแ     2558-04-16
  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสาม     2558-04-16

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099