พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.227.3.146
คุณเข้าชมลำดับที่ 486,403
  หน้าหลัก    หนังสือเวียนย้อนหลัง 
หนังสือเวียนย้อนหลัง
 
  ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ     2558-10-02
  เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ     2558-10-01
  เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก และแสดงธงชาติในราชอาณาจักร     2558-09-21
  เรื่อง นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     2558-09-17
  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ     2558-09-10
  เรื่อง ซักซ้อมวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ     2558-08-28
  เรื่อง ขอให้สำรวจและจำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมที่ชำรุด     2558-08-28
  เรื่อง การรายงานสถานภาพบัญชีประจำการอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด     2558-08-26
  เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูลสาระสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS ๙     2558-08-26
  เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูลสาระสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS ๙     2558-08-25
  เรื่อง ผลการประชุมหารือและสำรวจพื้นที่ควบคุมร่วมกันตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามแดนในอนุภาคิภ     2558-08-24
  เรื่อง การจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๕๘ (Annual Report ๒๐๑๕) กรมอุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช     2558-08-24
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนโครงการ "ประดับธงในดวงใจ"     2558-08-24
  เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครึ่งปีหลัง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘     2558-08-10
  เรื่อง การตรวจสอบรถราชการ รถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับเอง     2558-08-06
  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามร     2558-08-06
  เรื่อง การสื่อสารถ่ายทอดลักษณะสำคัญขององค์การ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ประจำ     2558-08-03
  เรื่อง ปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนในการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมิณผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้     2558-07-28
  เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยเพื่อรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ     2558-07-20
  เรื่อง สำรวจความต้องการการใช้ระบบวิทยุสื่อสาร     2558-07-13
  เรื่อง รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558     2558-07-10
  เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่     2558-07-08
  เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     2558-07-08
  เรื่อง การเสนอขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘     2558-07-02
  เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช     2558-06-30
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการจ้างบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที     2558-06-30
  เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตคอร์รั     2558-06-24
  เรื่อง การประเมิณผลการปฏิบัติราชการและบริหารวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑     2558-06-23
  เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนเงินเ     2558-06-19
  เรื่อง การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ     2558-06-19

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099