พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.193.85
คุณเข้าชมลำดับที่ 509,207
  หน้าหลัก    หนังสือเวียนย้อนหลัง 
หนังสือเวียนย้อนหลัง
 
  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับการงานพระบรมศพ     2559-10-28
  หนังสือเวียน (199) เรื่อง ขอหารือกรณีการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ การจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติ     2559-09-22
  การจัดทำรายงานประจำปี 58 ของส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า     2559-01-26
  ขอแจ้งกำหนดการบินตามแผนการใช้อากาศยานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบ 59     2559-01-20
  แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินทดรองราชการ     2559-01-19
  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัด     2559-01-19
  ซักซ้อมการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช     2559-01-19
  เรื่อง พิธีปล่อยกำลังพลในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ประจำปี 2559     2559-01-05
  รายงานการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่องการเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข     2558-12-28
  การรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ     2558-12-28
  มอบอำนาจในการสั่งจ้าง เลิกจ้าง หรือลาออกของลูกจ้างชั่วคราว     2558-12-28
  ขอส่งนำเนารายงานการประชุม และมอบหมายนโยบายแนวทางในการดำเนินงาน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทัรพยากรธรรมช     2558-12-28
  กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนควบคุมแล     2558-12-28
  เรื่อง กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนค     2558-12-22
  เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการบินตามแผนการใช้อากาศยานเพื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาก     2558-12-22
  เรื่อง การพัฒนาระบบแจ้งระดับชั้นอันตรายของไฟสำหรับประเทศไทยตอนบนและพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างเพื่อนสนั     2558-12-21
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรั     2558-12-21
  เรื่อง ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2559 (หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าทุกสถานี)     2558-12-09
  เรื่อง ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2559     2558-12-09
  เรื่อง โครงการฝึกอบรม หลักสูตร"การเสวนาเครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัค ระดับจังหวัด" ประจำปีงบ      2558-11-13
  เรื่อง จัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบงบประมาณในการจัดทำแนวกันไฟทุกประเภท ที่ได้รับในปีงบประมาณ 57 - 58     2558-11-12
  เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งจ้าง เลิกจ้าง หรือให้ลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว     2558-11-12
  เรื่อง ขอสนับสนุนบทความและภาพถ่ายประกอบการจัดทำจดหมายข่าวของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 9 อุบลราช     2558-11-12
  เรื่อง อัตราราคาต่อหน่วย     2558-11-12
  เรื่อง แนวทางการดำเนินงานจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559     2558-10-30
  เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรม     2558-10-22
  เรื่อง โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคคลากรภาครัฐ 59     2558-10-22
  เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 60 (เบื้องต้น)     2558-10-21
  การเพิ่มการคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ 59     2558-10-07
  สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ได้รับจากทางราชการและนอกเหนือจากที่ได้รับ     2558-10-07

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099