เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 4 เมษายน 2563
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.83.188.254
คุณเข้าชมลำดับที่ 502,691
  หน้าหลัก    ฝ่ายวิชาการและแผน 
ฝ่ายวิชาการและแผน
 

 ฝ่ายวิชาการและแผน 

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

 

1) งานวิจัยและพัฒนา

 

1.1 สำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์ไฟป่า จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมไฟป่า

1.2 วิจัยและศึกษารูปแบบในการควบคุมและป้องกันไฟป่า และให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมในการควบคุมไฟป่า

1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการและงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานควบคุมไฟป่าในสังกัด หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำข้อมูลและผลการวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

1.4 ประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. งานแผนงานและติดตามประเมินผล

 

2.1 จัดทำแผนการจัดการไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของสำนับริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) แผนควบคุมไฟป่าที่แผนย่อย ได้แก่ แผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แผนการแจ้งเตือนภัยและการเตรียมความพร้อม แผนระดมพลเมื่อเกิดไฟป่า รวมทั้งแผนงาน โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                    2.2 กำหนดแผนในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

                    2.3 รวบรวมรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด จัดทำเป็นภาพรวม ของส่วน แล้วรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ

                     2.4 จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี

                     2.5 จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                     2.6 จัดทำคำของบประมาณ

                     2.7 จัดทำแผนแม่บทการปฏิบัติงานของส่วน

                     2.8 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของส่วน

                     2.9 ประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น และปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099