พฤษภาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.227.117
คุณเข้าชมลำดับที่ 509,595
   หน้าหลัก 

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน
 

 

 

แบบสรุปรายงานสถานการณ์ไฟป่าประจำวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายงานทุกวันก่อนเวลา 10.00 น)
ของสถานีควบคุมไฟป่า สังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 
ลำดับ ชื่อหน่วยงานควบคุมไฟป่าในสังกัด จังหวัด สถานการณ์ไฟป่าวันนี้ สถานการณ์ไฟป่าสะสมถึงปัจจุบัน หมายเหตุ
ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่
1 สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน อุบลราชธานี          
2 สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม อุบลราชธานี          
3 สถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม อุบลราชธานี          
4 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร ศรีสะเกษ          
5 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา ศรีสะเกษ          
6 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ สุรินทร์          
7 สถานีควบคุมไฟป่าดงบังอี่-ถ้ำผาน้ำทิพย์ ยโสธร          
8 สถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว อำนาจเจริญ          
9 สถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ-ภูผายล มุกดาหาร          
10 สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน มุกดาหาร          
11 สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ห้วยบางทราย มุกดาหาร          
  ตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ            
  จังหวัดมุกดาหาร            
รวม                              

 

 
ภาพกิจกรรมส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
 
 วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน "ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด
 24 พ.ย. 2559 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สนับสนุนวิทยากรในหัวข้อ "อันตรายจากไฟป่าและหมอกควัน" ตามโครงการส่งเสริมการควบคุมมลพิษในชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านดินดำ หมู่ที่ 3 ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
 9 พฤศจิกายน 2559 สถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม ปฏิบัติงานให้การศึกษา ความรู้เรื่องไฟป่าและหมอกควัน ณ โรงเรียนบ้านแข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธาน
วันที่  25 ส.ค. 2559 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ  สบอ.9 (อุบลราชธานี) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ทสม. จ.สุรินทร์" ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "ความรู้เรื่องไฟป่า"รวมทั้งได้แจกสื่อประชาสัมพันธ์ ป้องกันไฟป่าให้กับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมด้วย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม 
วันที่ 24 ส.ค. 59 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร สบอ.9(อุบลราชธานี) สนับสนุนวิทยากร ในกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติป้องกันและควบคุมไฟป่า" ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ศูนย์นิเวศป่าชุมชนโนนใหญ่ หมู่3 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 70 คน 


 
 แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับการงานพระบรมศพ   2559-10-28
 หนังสือเวียน (199) เรื่อง ขอหารือกรณีการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ การจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พีช และการจ่ายค่าแรงงานจากงบลงทุน   2559-09-22
 การจัดทำรายงานประจำปี 58 ของส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า   2559-01-26
 ขอแจ้งกำหนดการบินตามแผนการใช้อากาศยานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบ 59   2559-01-20
 แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินทดรองราชการ   2559-01-19
 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัด   2559-01-19
 ซักซ้อมการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   2559-01-19
 เรื่อง พิธีปล่อยกำลังพลในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ประจำปี 2559   2559-01-05
 รายงานการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่องการเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวง ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540   2558-12-28
 การรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ   2558-12-28
 มอบอำนาจในการสั่งจ้าง เลิกจ้าง หรือลาออกของลูกจ้างชั่วคราว   2558-12-28
 ขอส่งนำเนารายงานการประชุม และมอบหมายนโยบายแนวทางในการดำเนินงาน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทัรพยากรธรรมชาติและสิ่งวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)   2558-12-28
 กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ปีงบประมาณ 5   2558-12-28
 เรื่อง กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ 59   2558-12-22
 เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการบินตามแผนการใช้อากาศยานเพื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน ประจำปีงบ 59   2558-12-22
หนังสือเวียนย้อนหลัง
 
 
 แบบฟอร์มคำของบ ปี62 2560-08-04
 ความรู้เรื่อง Hotspot 2559-12-09
 แผนระดมพลดับไฟป่า ปีงบประมาณ 60 2559-12-07
 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์,ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ-2559 2559-04-25
 แบบฟอร์ม การลาพักผ่อน , ลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร 2559-04-19
 เอกสารแนวทางการเบิกจ่ายงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ปี 2559 2559-01-06
 แนวทางการจัดส่งแบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2558-10-19
 ตัวชี้วัดรายบุคคลของพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2558-08-28
 ตัวชี้วัดรายบุคคลของพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานประจำส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2558-08-28
 แบบประเมินพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2558-08-28
ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด

จดหมายข่าว
 

จดหมายข่าว มี.ค. - เม.ย. 58
     

จดหมายข่าว ม.ค. - ก.พ. 58
     

จดหมายข่าว พ.ย. - ธ.ค.57
     

จดหมายข่าว ก.ย. - ต.ค.57
     

จดหมายข่าว ก.ค. - ส.ค.57
     

จดหมายข่าว พ.ค. - มิ.ย.57
     
จดหมายข่าวทั้งหมด
 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00002 ประกาศรับสมัครพนักงาน ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 0
00001 ตอนนี้มีรับสมัครงานหรือป่าวครับ recon 2 [ 8 2558]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
[1]
 
แสดงความคิดเห็น
 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099